สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผู้เข้าชม : 3310

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกจากภายในห้องเรียน โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู