โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

การพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้ IPST Microbox

ผู้เข้าชม : 190
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ สสวท. "บูรณาการสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ IPST Microbox"ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
#ครูจุฬาภรณ์ จันทร์วงค์ ครูสอนภาษาอังกฤษ
#ครูโชติ พิมปัดชา หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
#ครูณประภา อินทร์ชู ครูสอนวิทยาศาสตร์
#ครูณรงค์ มณีราช ครูสอนคอมพิวเตอร์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง