โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การบรรยายธรรม

ผู้เข้าชม : 516
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายชิษณุพงษ์ สรรพา
ระดับมัธยม และ เด็กหญิงประภาศิริ ภูมา ระดับประภม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การบรรยายธรรม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปี 4
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
ในรอบคัดเลือกระดับภาพสงฆ์ ภาค 16 (ชุมพร, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สุราษฎร์ธานี)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(เป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับประเทศ)
ผู้ฝึกสอน ครูนวลรัตน์ แสวงกาญจน์ และครูมาศสุภา แพ่งรักษ์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู