โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ตรวจนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียน

ผู้เข้าชม : 634
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มาตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561-2562 โดย

1. นางสาวยุพิน ขมินทกูล
2.นางสุภาภัทร ขุนทิพย์มาก
3.นางสาวนพวรรณ โพธิ์งาม
4.นางสาวอารีย์ เขียวชัย
5.นางสาวสิรินันท์ สันป่าแก้ว
6.นางสาวสุกัญญา บาราสัน
7.นางสาวทิพยาพัศ ช่างเหล็ก
8.นายปรเมฎฐ์ วิเชียร
9.นางพรประภา สมบูรณ์

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสร้างสำนึกรักในภาษาและวรรณกรรมไทย ...ปฏิญาณตนจะ..คิดดี ทำดี ต้านภัยยาเสพติด..ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพฯ ผ่านทางกิจกรรมการประกวดทักษะด้านภาษา.. การแสดงจากนักเรียน และคณะครู