โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ข้อมูลทั่วไป

    ปรัชญาของโรงเรียน    “ศึกษาหาความจริง  และบำเพ็ญคุณงามความดี ”


    วิสัยทัศน์  
      ภายในปีการศึกษา 2555 – 2558   โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ล้ำเลิศวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี มีอัตลักษณ์  รักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ  มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  สู่มาตรฐานสากล

    พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพก้าวทันการปฏิรูปการศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ  การศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
พันธกิจที่ 4 ปลูกฝังให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมเหมาะสมตามวัย
พันธกิจที่ 5 มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแก่ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  โดยใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
พันธกิจที่ 6 มุ่งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
พันธกิจที่ 7 ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  ด้านระเบียบวินัยดี  มีมารยาทงาม  กับผู้เรียน
พันธกิจที่ 8 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  โดยการปลูกฝังมารยาทไทยให้เป็นนิสัย
พันธกิจที่ 9 ปลูกฝังบุคลากรและผู้เรียน  ให้มีความรู้  เห็นคุณค่า รักษ์และใส่ใจต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ยุทธศาสตร์
1.  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดำรงความเป็นไทยที่เข้มแข็งและ มีสุนทรียภาพ
2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเน้นการใช้ประโยชน์ที่เอื้อต่อผู้เรียนและ ผู้เกี่ยวข้อง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4.  เสริมศักยภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและมีมาตรฐานวิชาชีพ  เน้นการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน
5.  ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ สร้างมาตรการส่งเสริมและการยกระดับสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
6.  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมืออันดีกับ ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง
7.  พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบการประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล