โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ข้อมูลทั่วไป

    ปรัชญาของโรงเรียน    “ศึกษาหาความจริง  และบำเพ็ญคุณงามความดี ”

    วิสัยทัศน์  
      ภายในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล มีทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. มุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสมวัย
5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล  พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
6. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน