โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม    ที่ตั้ง  75/1  หมู่ 3  ตำบลคลองชะอุ่น  อำเภอพนม    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี     สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน     หมายเลขโทรศัพท์  077 – 398084 โทรสาร   0 7739 8085   เปิดสอนระดับชั้น   ก่อนวัยเรียน ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เนื้อที่  17   ไร่   3  งาน  1.2  ตารางวา  โดยมีพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ประธานมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงเดลฟีโน เกรสปี เป็นอธิการท่านแรก และครูพัทยา  ทนุผล เป็นครูใหญ่

   ปัจจุบันโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นก่อนปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     มีนางสาวสายรุ้ง  สระทองเถื่อน   เป็นผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาต  และ บาทหลวงนที  ธีรานุวรรตน์ ผู้จัดการ ครูและบุคลากรสนับสนุน 85  คน  พนักงานนักการภารโรง 9 คน และมีนักเรียน 1,345 คน