โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม

ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม  

ตั้งอยู่ที่ตั้ง  75/1  หมู่ 3  ตำบลคลองชะอุ่น  อำเภอพนม    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี   
หมายเลขโทรศัพท์  077 – 398084 โทรสาร   0 7739 8085 
 สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน     
เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เนื้อที่  17   ไร่   3  งาน  1.2  ตารางวา  
โดยมีบาทหลวงยุทธการ  ยนปลัดยศ เป็นผู้รับใบอนุญาต 
บาทหลวงจรัล   ทองปิยะภูมิ   เป็นผู้อำนวยการและผู้จัดการ
ซิสเตอร์วันเพ็ญ  เชื้อรัมย์  เป็นรองผู้อำนวยการ
ครูและบุคลากรสนับสนุนจำนวน  85 คน
พนักงานนักการภารโรง 9 คน
และมีนักเรียน 1,321 คน